Szkody majątkowe

Rybnik, Pszów, Rydułtowy, Radlin

Szkoda majątkowa to uszczerbek w mieniu doznany wbrew woli osoby poszkodowanej. Zgodnie ogólną regulacją zawartą w art. 415 Kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Wyróżnia się dwa rodzaje szkody majątkowej:

Szkodę rzeczywistą (łac. damnum emergens)

tj. zmniejszenie majątku poszkodowanego w rezultacie zdarzenia, za które ktoś ponosi odpowiedzialność (np. zniszczenie ogrodzenia cudzej posesji w następstwie nieumiejętnego posługiwania się sprzętem budowlanym);

utracone korzyści (łac. lucrum cessans)

tj. brak spodziewanego wzrostu majątku osoby poszkodowanej, do którego doszłoby w razie niezaistnienia zdarzenia powodującego szkodę (np. utrata kontrahenta w następstwie wypadku spowodowanego przez nieostrożnego kierowcę innego pojazdu).

Poszkodowany

czyli osoba która poniosła szkodę, może domagać się jej naprawienia. Naprawienie szkody na ogół następuje poprzez wypłacenie odpowiedniej sumy pieniężnej, czyli odszkodowania. Osobą obowiązaną do wypłaty odszkodowania jest najczęściej ten, kto spowodował szkodę. Poza sprawcą szkody, do wypłaty odszkodowania może być zobowiązany także:

[

Ubezpieczyciel sprawcy szkody

  W razie, gdy sprawca szkody posiadał odpowiednie ubezpieczenie, o wypłatę należnego odszkodowania można zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela (np. w razie wypadku komunikacyjnego o wypłatę odszkodowania za zniszczony samochód można zwrócić się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy);

Podmiot odpowiedzialny na zasadzie ryzyka

  Polski ustawodawca przesądził, że w pewnych sytuacjach określone podmioty ponoszą odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, czyli niezależnie od ponoszenia winy za dane zdarzenie (np. zgodnie z art. 431 §1 Kodeksu cywilnego posiadacz zwierzęcia jest obowiązany naprawić wyrządzone przez zwierzę szkody, nawet jeśli zwierzę to nie było w momencie powstania szkody pod jego kontrolą);

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie drogi w należytym stanie

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych szereg podmiotów odpowiedzialnych jest za utrzymanie wymienionych w tej ustawie dróg w należytym stanie (np. w razie uszkodzenia samochodu po najechaniu na dziurę w drodze możliwe jest, że odpowiedzialność za powstanie tej szkody ponosi zarządca drogi).
Powyższe zestawienie zawiera jedynie przykładowe zestawienie szkód majątkowych i podmiotów odpowiedzialnych do ich zrekompensowania. Należy pamiętać, że zgodnie z ogólną regulacją zawartą w art. 415 Kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W powstania uszczerbku majątkowego należy każdorazowo zbadać przesłanki odpowiedzialności podmiotu, który potencjalnie może być odpowiedzialny za powstanie szkody.
N
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód majątkowych. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy – począwszy od przesłanek odpowiedzialności i podmiotu zobowiązanego, poprzez różnorakie wątki stanu faktycznego, na stanie prawnym sprawy skończywszy. Wstępna analiza danej sprawy pozwala na określenie, czy dochodzenie odszkodowania jest uzasadnione, a jeśli tak, to jakie są najkorzystniejsze dla Klienta sposoby uzyskania satysfakcjonującej rekompensaty. W uzgodnieniu z Klientem należy sformułować roszczenia i skierować je do sprawcy szkody bądź też innego podmiotu obowiązanego do wypłaty odszkodowania (np. do ubezpieczyciela).
N
W zakresie prowadzonej działalności zajmuję się reprezentowaniem poszkodowanych wobec ubezpieczycieli w toku ubezpieczeniowych postępowań likwidacyjnych (przygotowywanie zgłoszeń roszczeń, odwołań od decyzji ubezpieczycieli), jak również wobec instytucji ochrony konsumenta (Rzecznik Finansowy) – zarówno w sprawach szkód majątkowych, jak i osobowych (wypadki komunikacyjne, urazy itp.).

Kontakt

Na wszelkie wiadomości odpowiem tak szybko, jak tylko zdołam. Spotkanie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną lub mailową.
Doradztwo Prawne Jakub Pokoj ul. Stefana Batorego 64a 44-270 Rybnik
l
NIP: 642 319 27 02 REGON: 363153679
j.pokoj@jakub-pokoj.pl
609 712 735

Formularz kontaktowy